Czym jest rozdzielność majątkowa?

Czym jest rozdzielność majątkowa? 

Rozdzielność majątkowa to umowa zawarta pomiędzy małżonkami ustanawiającą odrębne majątki w czasie trwania ich małżeństwa. 

Czy złożenie pozwu jest jednoznaczne z ustanowieniem rozdzielności majątkowej? 

Absolutnie nie, dopiero orzeczenie rozwodu przez Sąd znosi wspólność majątkową. 

Jak można ustanowić rozdzielność?
Na dwa sposoby, przed Notariuszem albo przed Sądem. Oczywiście sprawa przed Sądem będzie zdecydowanie dłużej trwała niż zawarcie umowy przed Notariuszem. 

W przypadku, gdy zdecydujemy się sprawę rozstrzygnąć przed Sądem, a tak dzieje się zazwyczaj gdy jeden z małżonków nie wyraża zgody na zawarcie „intercyzy”, należy skierować ją do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. 

 Kiedy następuje ustanowienie rozdzielności majątkowej? 

Rozdzielność majątkową można ustanowić przed zawarciem małżeństwa jak i w jego trakcie. Z kolei, gdy sprawa toczy się przed Sądem, Sąd w wyroku poda datę ustalenia rozdzielności majątkowej, w wyjątkowych sytuacjach Sąd wskaże jako początek istnienia rozdzielności majątkowej małżonków dzień, który przypada przed dniem wytoczenia powództwa.

Zobacz też:

https://kzawadzka.pl/rozpowszechnianie-wizerunku/