Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie zniknie z polskiego porządku prawnego, żadna osoba nie będzie mogła pozbawić zdolności do czynności prawnej osoby pełnoletnie.

 

1.  Postępowanie ws. ubezwłasnowolnienia w skrócie:

a.  wnioski o ubezwłasnowolnienie rozpoznaje Sąd Okręgowy;

b.  wniosek może złożyć: małżonka osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jej krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa lub jej przedstawiciela ustawowego;

c.  postępowanie toczy się z udziałem prokuratora;

d. organizacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy ochrona praw osób niepełnosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona praw człowieka, mogą wstąpić do postępowania w każdym jego stadium;

e. do wniosku dołącza się dokumentację medyczną;

f. sąd może wysłuchać osobę, która ma być ubezwłasnowolniona w miejscu jej zamieszkania,

g. sąd powołuje biegłych, albowiem osoba, która ma być ubezwłasnowolniona musi być zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa;

h. uchylenie postanowienia następuje na wniosek lub z urzędu, także na wniosek ubezwłasnowolnionego;

i. po wydaniu orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu – skierowanie do sądu opiekuńczego celem ustanowienia opiekuna/kuratora.

Alternatywa dla ubezwłasnowolnienia np.:

a. KURATOR na mocy art. 183 KRiO 

b. Pełnomocnictwo;


Link do audycji "Prawo na co dzień" w Radio Gdańsk:

https://radiogdansk.pl/audycje/prawo-na-co-dzien/2024/02/06/zmiana-przepisow-dotyczacych-ubezwlasnowolnienia-osob-z-niepelnosprawnosciami/